Omdat de bescherming van uw persoonsgegevens voor ons van essentieel belang is, willen wij u door middel van dit privacybeleid informeren over de wijze waarop wij deze gegevens verzamelen en verwerken.

Dit privacybeleid beschrijft en informeert u over hoe wij de informatie gebruiken en beschermen die u aan ons verstrekt, indien van toepassing, wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: http://www.kare.be/ (hierna de "Site").

Wij wijzen u erop dat dit privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, jurisprudentie of technologische ontwikkelingen. In dat geval zal de datum van de actualisering duidelijk bovenaan dit beleid worden vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend voor de Gebruiker zodra zij online zijn gezet. Het is daarom raadzaam dat de gebruiker dit privacy- en cookiegebruiksbeleid regelmatig raadpleegt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het algemeen is het voor u mogelijk de Site te bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf mee te delen. U bent in geen geval verplicht deze informatie aan ons door te geven. Niettemin is het mogelijk dat u in geval van weigering geen gebruik kunt maken van bepaalde informatie of diensten die u hebt aangevraagd.

Zo kunnen wij in bepaalde gevallen genoodzaakt zijn u om informatie te vragen (hierna te noemen uw "Persoonsgegevens"):

 • voornaam en achternaam;
 • emailadres;
 • geslacht;
 • <telefoonnummer;
 • uw mening over onze producten;
 • betalingsinformatie (op e-commerce Supports);
 • uw aankoopgeschiedenis (op e-commerce Supports);
 • alle speciale verzoeken die u ons kunt doen (hoofdzakelijk voor archiefdoeleinden);
 • alle foto's of video's van u die u wilt delen;
 • informatie met betrekking tot enquêtes die wij voor statistische doeleinden gebruiken.

Door deze informatie te verstrekken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking ervan voor de in punt 2 genoemde doeleinden, alsmede voor de doeleinden die aan het einde van elk formulier worden genoemd.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 14 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, en de gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, informeren wij u over het volgende:

1. Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke

De gegevenscontroller is la société KARE CLICK, waarvan het adres 40 rue François Groult - 56850 Caudan is.

2. Doeleinden van de verwerking

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken:

 • om u te voorzien van de informatie of diensten die u hebt aangevraagd te ontvangen (een product bestellen voor verkoop op onze Site of u onze nieuwsbrieven sturen na uw registratie); en/of
 • om informatie te verzamelen die ons in staat stelt onze Site, producten en diensten te verbeteren (onder meer via cookies); en/of
 • om contact met u op te nemen over mogelijke gebeurtenissen in verband met ons bedrijf, waaronder productupdates en klantenondersteuning.

3. Ontvangers

Wij zijn de enige ontvanger van uw Persoonlijke Informatie. Deze gegevens, zowel in individuele als in geaggregeerde vorm, worden nooit aan derden doorgegeven, ongeacht de onderaannemers waarop wij een beroep doen (meer informatie over hen vindt u in punt 7). Ons bedrijf verhandelt in geen geval de persoonlijke gegevens van bezoekers en Gebruikers van haar Site.

.

4. Bewaartermijn

Uw Persoonlijke Gegevens worden door ons bedrijf slechts bewaard gedurende de tijd die overeenkomt met het doel van de verzameling zoals aangegeven in 2 hierboven, die in geen geval langer zal zijn dan 24 mois.

5. Rechten en vrijheden op computergebied

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op het e-mail adres of ons postadres (Cf. punt 1) of door gebruik te maken van het contactformulier op onze Site.

Als u al klant bent, kunt u uw persoonlijke informatie direct wijzigen en alle gegevens die wij bewaren voor de follow-up van uw bestellingen en onze relatie direct in uw klantenaccount downloaden.

Recht op toegang en mededeling van gegevens

U hebt het recht op toegang tot uw Persoonlijke Informatie. In verband met de op ons rustende verplichting tot beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens wordt u er evenwel op gewezen dat uw verzoek slechts in behandeling zal worden genomen indien u uw identiteit bewijst, met name door een scan van uw geldige identiteitsbewijs (in geval van een verzoek via ons speciale elektronische formulier) of een ondertekende fotokopie van uw geldige identiteitsbewijs (in geval van een schriftelijk verzoek) over te leggen.

Wij hebben het recht om, in voorkomend geval, bezwaar te maken tegen duidelijk onrechtmatige verzoeken (door hun aantal, repetitieve of systematische aard). Om u te helpen, met name indien u uw recht op toegang wenst uit te oefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan het in punt 1 vermelde postadres, vindt u door te klikken op de volgende link een door de CNIL opgestelde modelbrief.
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces

Recht op correctie van gegevens

Op grond van dit recht heeft u het recht te verzoeken om rectificatie, bijwerking, afscherming of zelfs verwijdering van gegevens over u die onjuist, foutief, onvolledig of verouderd blijken te zijn.

Ook kunt u algemene en specifieke richtlijnen opstellen over het lot van persoonsgegevens na uw overlijden. In voorkomend geval kunnen de erfgenamen van een overledene eisen dat rekening wordt gehouden met het overlijden van hun dierbare en/of dat de nodige actualiseringen worden aangebracht.

Het beleid inzake gegevensbescherming is bedoeld om u te helpen bij het beheer van uw persoonlijke gegevens.

Om u te helpen bij uw aanpak, met name als u voor uzelf of voor een van uw overleden familieleden gebruik wilt maken van uw recht op correctie door middel van een schriftelijk verzoek aan het in punt 1 vermelde postadres, vindt u via de volgende link een door de CNIL opgestelde modelbrief.
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees

Recht om bezwaar te maken

Uitoefening van dit recht is slechts mogelijk in een van de volgende twee situaties:

 • Wanneer de uitoefening van dit recht gebaseerd is op legitieme redenen;
 • Wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt. Om u te helpen bij uw aanpak, vooral als u uw recht van verzet wilt uitoefenen door middel van een schriftelijk verzoek aan het in punt 1 vermelde postadres, vindt u door op de volgende link te klikken een door de CNIL opgestelde modelbrief.

https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-site-internet

6. Responstijden

Wij verbinden ons ertoe te antwoorden op uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander bijkomend verzoek om informatie binnen een redelijke termijn die niet langer zal zijn dan 1 mois vanaf de ontvangst van uw verzoek.

7. Bevoegde dienstverleners en overdracht naar een derde land van de Europese Unie

Wij informeren u dat wij een beroep doen op erkende dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de door u aan ons meegedeelde gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen buiten de Europese Unie gevestigd zijn en beschikken over de communicatie van de gegevens die via de verschillende formulieren op de site worden verzameld (met uitzondering van het formulier waarmee u uw rechten op gegevensbescherming kunt uitoefenen, dat alleen door ons wordt voorgesteld en beheerd).

8. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Als u van mening bent dat onze site zijn verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL, waarnaar u elektronisch een verzoek kunt sturen door op de volgende link te klikken:
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

Tenzij uitdrukkelijke toestemming is vereist onder de gegevensbeschermingswetgeving van uw land, stemt u door het gebruik van deze Materialen (zoals hierboven gedefinieerd) in met onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens op de wijze zoals beschreven in dit Beleid en met de overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen dan uw eigen land (waaronder landen buiten de Europese Unie).

Onze nieuwsbrief :

Om op de hoogte te blijven !
Aanmelden en 10€ winnen
bij uw volgende bestelling*
*Voor bestellingen van meer dan 50€ aankoop